ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY

TRACKING IMPORTขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

STEP 01
การติดต่อซื้อขาย
STEP 02
การจองเรือ
STEP 03
การผ่านพิธีการ
STEP 04
การโอนเงิน


เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้


สำหรับพิธีการชำระอากรปกติ พิธีการขนถ่ายข้างลำ


สำหรับพิธีการหลายเที่ยวเรือ


สำหรับพิธีการส่งเสริมการลงทุน


สำหรับพิธีการนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้ามี 4 ขั้นตอน ดังนี้


01

การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า

02

การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล

03

การชำระภาษีอากรขาเข้า

04

การตรวจและการปล่อยสินค้า

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY