ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY

TRACKING EXPORTขั้นตอนการส่งออกสินค้า

STEP 01
การติดต่อซื้อขาย
STEP 02
การจองเรือ
STEP 03
การผ่านพิธีการ
STEP 04
การโอนเงิน


เอกสารที่ควรจัดเตรียม
ในการส่งออกสินค้า ประกอบด้วย


บัญชีราคาสินค้า (Invoice)บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)


ใบขนสินค้าขาออกเอกสารอื่น ๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้ามี 4 ขั้นตอน ดังนี้


01

การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า

02

การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล

03

การชำระอากรขาออก (ถ้ามี)

04

การตรวจและการปล่อยสินค้า

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY