บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt: T/R)

เป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้า โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงิน ตามตั๋วสินค้าเข้าล่วงหน้าให้แก่ธนาคารในต่างประเทศไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามตั๋วจากลูกค้า (ผู้นำเข้า) ภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้นำเข้าใช้วิธีการชำระเงินเป็นแบบ Open Account ก็สามารถรับบริการสินเชื่อประเภทนี้ได้เช่นกัน โดยที่ธนาคาร จะโอนเงินให้แก่ผู้รับ ประโยชน์ (Beneficiary) ไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามจากผู้นำเข้าภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกันซึ่งเราเรียก T/R ประเภทนี้ว่า T/R against open account หรือ MWCF-T/T

ระยะเวลาในการทำ T/R
การให้สินเชื่อTRนี้มีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อที่ให้ลูกค้านำสินค้าออกไปขาย ก่อน แล้วจึงนำเงินมาชำระคืนแก่ธนาคาร ส่วนใหญ่จึงจะต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นใช้ระยะเวลาในการขาย เท่าใด เช่น 90,120 หรือ 180 วัน

ประเภทของสัญญา T/R

T/R Sight Fixed Rate
คือ ทำสัญญา T/R โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำสัญญา T/R และชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนั้นซึ่งถือเป็นหนี้เงินบาท
T/R Sight Non-Fixed Rate
คือ ทำสัญญา T/Rโดยยังคงเป็น หนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและลูกค้าจะต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกำหนดหรือในวันที่ชำระเงิน
T/R Time
คือ การทำสัญญา T/R ตามระยะเวลาที่ได้รับจากผู้ขาย (ตามเงื่อนไขใน L/C) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนด หรือวันที่ชำระเงิน