เทอมการค้าสากล (INCOTERMS 2010)

สภาหอการค้านานาชาติ(International chamber Commerce-ICC) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ อย่างสูงทั่วโลก ได้จัดให้มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขึ้นมา คือ INCOTERM @ 2010 เพื่อใช้สำหรับ ตีความเงื่อนไขทางการค้า,การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของการตี ความเงื่อนไขดังกล่าวที่ แตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุด เพื่อลดการความผิดพลาด ของการตีความที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งเพื่อได้ทราบหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติให้แก่กัน

1.การนำกฎ Incoterm@2010 ไปใช้ร่วมกับสัญญาซื้อขายของท่าน ควรจะทำให้เกิดความชัดเจนในสัญญา ด้วยการใช้ถ้อยคำ“ กฎ Incoterms ที่เลือกใช้ตามด้วยสถานที่ที่ระบุ ตามด้วย Incoterms@2010
2.การเลือกกฎ Incoterms ที่เหมาะสมกฎ Incoterms ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสินค้า วิธีการขนส่งสินค้า และต้องเหมาะสมกับความประสงค์ของคู่สัญญาว่าจะกำหนดภาระหน้าที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ขายหรือผู้ซื้อ เช่น ภาระหน้าที่ในการจัดการขนส่งหรือจัดทำประกันภัย
3.การกำหนดสถานที่หรือท่าเรือของท่านให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4.กฎ Incoterms มิได้ทำให้สัญญาซื้อขายของท่านสมบูรณ์เนื่องจากมีปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น เงื่อนไขการชำระ เงินค่าสินค้า

International Commercials Terms @2010

EXW (ระบุสถานที่ส่งมอบ..THE NAMED PLACE ) ย่อมากจาก Ex Works ซึ่งจะเริ่มด้วย Ex แล้วตามด้วย สถานที่ที่จะมอบสินค้า เช่น Ex Factory Ex Warehouse เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระ การส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือ ณ สถานที่อื่นๆที่ระบู(เช่น โรงงาน คลังสินค้า) ผู้ขายไม่จำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะที่มารับ สินค้าหรือไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่ง ไป ยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง
FCA (ระบุสถานที่ส่งมอบ) ย่อมาจาก Free Carrier เงื่อนไข การส่งมอบนี้เป็นภาระของผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งรายแรก (Carrier) ตามสถานที่ที่ตกลงกัน รวมทั้งการผ่านพิธีการและเสีย ภาษีส่งออกให้ด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้าและความเสี่ยงภัยต่างๆไปยังจุดหมายปลาย ทางเป็นของผู้ซื้อ
FAS (ระบุท่าเรือต้นทาง) ย่อมาจาก Free Alongside Ship ใช้เฉพาะการขนส่งทางน้ำเท่านั้น เงื่อนไขการส่ง มอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้นำสินค้าไปยังข้างเรือ ณ ท่าเรือ ต้นทางที่ระบุไว้ค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าขึ้นเรือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าความเสี่ยงภัยในการ นำของ ขึ้นเรือ และระหว่างการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบ ณ ข้างลำเรือ กฎนี้กำหนดให้ ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพี่อการส่งออก
FOB (ระบุท่าเรือต้นทาง) ย่อมาจาก Free on Board เทอมนี้จะระบุต่อท้ายด้วยท่าเรือที่กำหนด จึงเป็นเทอม ที่ใช้สำหรับการขนส่งทางน้ำเท่านั้น เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้น ไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ การทำพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัย ในการ ขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ
CFR (ระบุท่าเรือปลายทาง) ย่อมากจาก Cost and Freight เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่ง มอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือ ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย ของสินค้าโอนไปเมื่อสินค้าอยู่บนเรือ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ ในการผ่านพิธีการทำเพื่อการส่งออก และ จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ
CIF (ระบุท่าเรือปลายทาง) ย่อมาจาก Cost Insurance and Freight ราคาที่ผู้ขายเสนอมา คือราคาที่คิด ค่าสินค้า รวมค่าระวางเรือเดินสมุทร และค่า ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าไว้บนเรือหรือจัดหาสินค้าที่ได้ทำการส่ง มอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกจ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย ขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครอง ความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อ
CPT (ระบุสถานที่ปลายทาง) ย่อมาจาก Carriage Paid To เงื่อนไข การส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการ ส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า ให้กับผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ขายณ สถานที่ ที่ได้ตกลงกันไว้ เงื่อนไขเหมือน CFR ทุกประการ เพียงแต่เพิ่มให้ผู้ขายต้องจัดการเอาประกันภัยให้กับ สินค้าที่ขนส่ง ด้วยการชำระเบี้ยประกันจนถึงปลายทางด้วยเท่านั้น และต้องไม่ลืมว่าความเสี่ยงของผู้ขาย จะมีถึงจุดเหนือกราบเรือ เช่นเดียวกับเงือนไข FOB หรือCFR เท่านั้น เลยไปแล้วเป็นเรื่องของผู้ซื้อ
CIP (ระบุสถานที่ปลายทาง) ย่อมาจาก Carriage and Insurance Paid To เงื่อนไขผู้ขายจะต้องทำสัญญา เพื่อการขนส่งและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนส่งที่จำเป็นในการนำสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องทำสัญญาเพื่อการประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงของผู้ซื้อสำหรับความสูญหายหรือเสียหาย ต่อสินค้าระหว่างการขนส่งด้วย ราคาที่ผู้ขายคิด จะรวมค่าสินค้า รวมค่าระวางเรือเดินสมุทร และค่า ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย
DDP (ระบุสถานที่ปลายทาง) ย่อมาจาก DELIVERED DUTY PAID เงื่อนไข การส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุด ภาระการส่งมอบ สินค้าเมื่อสินค้าถูกนำมาวางไว้ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ การผ่านพิธีการเพื่อการ ส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยส่งสินค้าและเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนำของลงจากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อม ส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ชำระทั้งอากรขาเข้าและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งหมด
DAT (ระบุท่าเทียบพาหนะขนส่ง ณ ท่าเรือหรือสถานที่ปลายทาง) ย่อมาจาก DELIVERED AT TERMINAL กฎนี้อาจถูกนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการขนส่งที่เลือกใช้ และอาจถูกนำไปใช้ในกรณีที่มี การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบผู้ขายส่งมอบเมื่อสินค้าถูกนำมาวางไว้ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งที่ระบุที่ท่าเรือหรือสถานที่ปลายทางที่ระบุหลังจากทำการขนถ่ายลงมาจาก ยานพาหนะที่มาถึงแล้ว” ท่าเทียบพาหนะขนส่ง (TERMINAL) รวมถึงสถานที่ใดๆ เช่นหน้าท่าคลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ หรือท่าเทียบพาหนะขนส่งทางบก ทางราง หรือ ทางอากาศ ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการนำสินค้าไปถึง และ ณ ท่าเรือ หรือสถานที่ปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการ แต่ไม่มีภาระหน้าที่ผ่านพิธีการเพื่อการนำเข้า ชำระอากรขาเข้าใดๆ
DAP (ระบุสถานที่ปลายทาง) ย่อมาจาก DELIVERED AT PLACE เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered ExQuay) และ DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึ่งทาง หอการค้านานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทั้งสี่เทอมดังกล่าวค่อนข้างคล้ายกันมากแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงยุบรวมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้ขายส่งมอบเมื่อสินค้าถูกนำมาวางไว้ตามความประสงค์ของ ผู้ซื้อในขณะที่สินค้ายังอยู่บนพาหนะขนส่งที่มาถึงซึ่งพร้อมจะให้ทำการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทาง ที่ระบุ ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำสินค้าไปถึงสถานที่ที่ระบุ ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการ ส่งออก แต่ไม่มีภาระหน้าที่ผ่านพิธีการเพื่อการนำเข้า ชำระอากรขาเข้าใดๆ