วิธีการชำระค่าสินค้า และเงื่อนไขการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

1. การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน Telegraphic Transfer (T/T)

ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกันเองว่าจะชำระเงินก่อนหรือหลังการส่งออก หรือบางทีอาจชำระบางส่วนก่อน พอผู้ซื้อได้รับสินค้าก็จะมาชำระส่วนที่เหลือตามมา หากจะใช้เทอมนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องเป็นทำธุรกิจร่วมกันมานาน เพราะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐานในการรับประกัน ต้นทุนต่ำ ความเสี่ยงสูง

2. การชำระเงินค่าสินค้าโดยผ่านธนาคาร


การชำระค่าสินค้าด้วย Letter of credit นั้นหรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า L/C เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เป็นวิธีเดียวที่พอจะมีหลักประกันได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้มอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- L/C ประเภทเพิกถอนได้ (Revocable)
- L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) จะไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกของธนาคารโดยพลการ


Letter of Credit


คือ การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารซึ่งธนาคารผู้เรียกเก็บจะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าอย่างเคร่งครัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- D/P (Document Against Payment)
คือ การที่ผู้ขายสินค้าส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ผ่านธนาคารของผู้ขายไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ซื้อเพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าก่อนการส่งมอบเอกสาร
- D/A (Document Against Acceptance)
คือ คำสั่งที่ให้เรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลาที่ผู้ส่งออกกำหนดให้ โดยมอบสิทธิการครอบครองสินค้าให้ผู้นำเข้า

Bill Of Collection


คือ การที่ผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าตกลงซื้อขายสินค้ากันโดยตรงโดยที่ ผู้ขายสินค้าจะส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อ ก่อนเมื่อผู้ซื้อรับสินค้าแล้วจึงไปติดต่อกับธนาคาร เพื่อโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากที่ได้รับสินค้าหรือเห็นเอกสาร ตามแต่จะตกลงกันแล้ว ซึ่งจะเป็นการโอนโดยทางตั๋วเงินหรือดราฟต์ การซื้อขายด้วยวิธีนี้ผู้ขายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะไม่มีหลักประกันว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ธนาคารจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการโอนเงินค่าสินค้าเท่านั้น


คือ การที่ผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้าตกลงซื้อขายสินค้ากันโดยตรง โดยที่ผู้ขายสินค้าจะส่งสินค้าไปให้ ผู้ซื้อก่อนเมื่อผู้ซื้อขายสินค้าได้แล้ว จึงไปติดต่อธนาคารเพื่อโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นการโอนเงินโดยทางตั๋วเงิน หรือ ดราฟต์ การชำระเงินประเภทนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การฝากขาย แต่ก็ผู้ขาย เป็นฝ่ายเสียเปรียบเช่นเดียวกัน Open Account เพราะไม่มีหลักประกันว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ธนาคารจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีการโอนเงินค่าสินค้าเท่านั้น