LOGISTICS
SERVICE PROVIDER

การบริการในปัจจุบันในฐานะตัวแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก โดยจะจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง มีการดำเนินการจองระวางเรือ,เครื่องบิน การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก สามารถจัดการเกี่ยวกับเอกสารนำเข้า และส่งออก

การดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อควบคุมและสร้างประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับสินค้าด้วยบริการคุณภาพและต้นทุนต่ำทั้งทางด้านการขนส่งและมาตรการทางภาษีอากร(การยกเว้น,ลดหย่อนภาษีอากรตามความตกลง FTA, สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสินค้าส่งออก)

 • การบริการจอง Freight สำหรับการขนส่งสินค้าการค้าระหว่างประเทศ
 • การบริการเกี่ยวกับสินค้าต้องกำกัด(สินค้าควบคุม)กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
 • การจัดทำเอกสารการค้า Invoice, Packing List
 • การบริการดำเนินการจัดทำ Insurance ประกันภัยสำหรับสินค้า
 • การบริการด้านพิธีการศุลกากรการนำเข้า-การส่งออกสินค้า
 • สรุปรายงานประจำเดือนสำหรับการการนำเข้า ส่งออกสินค้า
 • การตรวจสอบ แก้ไข เกี่ยวกับForm FTA สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
 • การบริการการขนส่งภายในประเทศ
 • การบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • การบริการการจัดทำ Form Certificate of Origin และการรับรอง C/O ที่สถานทูต
 • การบริการจัดชุดขายตั๋ว Bankสำหรับการส่งออกสินค้า
 • การบริการให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

OUR SERVICES

 • 1
  ลงทะเบียนระบบ PAPERLESS

  ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
  การรับสินค้านำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าจะต้องขึ้นทะเบียนกับทางกรมศุลกากร

 • 2
  บริการนำเข้าสินค้าแบบครบวงจร
  (Import One Stop Services) LINK

  ผู้นำเข้าตกลงซื้อขายสินค้ากับผู้ขายเสร็จและมอบหมายไว้วางใจให้ P&P Broker Import Services ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและบรรทุกขนส่งสินค้าเข้ามายังประเทศไทย

 • 3
  บริการส่งออกสินค้าแบบครบวงจร (Export One Stop Services) LINK

  ผู้ส่งออกทำข้อตกลงซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อเสร็จและมอบหมายไว้วางใจให้ P&P Broker Export Services ติดต่อประสานงานจัดการการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกและเรียกเก็บเงินผู้ซื้อสินค้า
FEATURED SERVICES

photo
photo


services list

 • PAPERLESS SYSTEM
 • GPS TRACKING
 • P&P E- TRACKING (IMPORT)
 • P&P E- TRACKING (EXPORT)
 • NSW (National Single Window)
 • E-Payment
 • P&P E-Purchase

Logistics Service Provider

“บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด
จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ความซื่อสัตย์ และบริการคุณภาพตามมาตรฐานสากล”

บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด ตลอดเวลา 25 ปี ผู้บริหารมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ(Quality) การส่งมอบสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดทางด้านต้นทุนและสินค้าให้ได้รับความปลอดภัยส่งมอบได้ตามเวลานัดหมาย โดยการดำเนินงานเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของสินค้า ทีมงานของเราได้สร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านเอกสาร การควบคุมติดตามสถานะของงานและสินค้า ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง การดำเนินงานมีการตรวจวัดประเมินผลจากผู้บริหารและประเมินผลจากองค์กรภายนอก จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และการรับรองเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ No.CB18 (Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร “ประสบการณ์ของเรากับคุณภาพบริการ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าเพื่อความสำเร็จทางการค้าของท่าน”