"สินค้าที่สำคัญของคุณ กับการดูแลเอาใจใส่โดยผู้ชำนาญการในทุกขั้นตอน"

“the import services your products deserved”บริการนำเข้าสินค้าครบวงจร(ONE STOP SERVICE IMPORT)
เพียงแค่ท่านตกลงซื้อสินค้าจากผู้ขาย เราก็พร้อมที่จะดำเนินการทุกขั้นตอน
จนสินค้าส่งถึงโรงงานหรือบริษัทของท่าน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ CHAT BOX หรือติดต่อ
คุณสมพร (พร ) Tel : 094-528-9787
E-mail : customs_imp@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16

ผู้ซื้อ(Importer) ติดต่อซื้อสินค้ากับผู้ขาย (Exporter) ราคา FOB หรือ EX-WORK Purchase Order,
Performa Invoice

       P&P BROKER IMPORT SERVICES

 การจองระวางเรือ, กำหนดการรับบรรทุก
สินค้า, ประมาณการวันเรือออกและวันเรือเข้า

 We can book sea freight, air freight
and truck for you

 การติดต่อประสานงานผู้ขาย(Exporter)
เกี่ยวกับวันเวลาการส่งมอบสินค้าและประสาน
      งานตัวแทนเรือ (Freight Forwarder)
เพื่อการรับมอบสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์
และรับบรรทุกสินค้าส่งออกมาประเทศปลายทาง

 We will cooperate with exporter and
freight forwarder to ensure that the
shipment arrive on time.

 รายงานสถานะของงานข้อมูลภาพในระบบ
เพื่อให้ผู้นำเข้าตรวจสอบและรับทราบรายละเอียด
ต่างๆในทุกสถานที่และทุกเวลา

 You can track your goods anytime
anywhere by our web application. There
are pictures and information.

 ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบวันเรือเข้า
และค่าใช้จ่าย ดำเนินการแลก D/O (Delivery Order)

 We will check and correct every
documents you may need, check ETA
and exchange delivery order for you.

 จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า, รายงานค่าภาษีอากร,
ชำระภาษีอากร,นัดหมายการขส่งและรับสินค้า

 We will issue import entry, pay tax
and vat and schedule transport for you.

 ตรวจปล่อยสนค้า, ทำการขนส่ง ณ ท่าที่นำเข้า

 We will inspect and release your cargo
at the port and make sure everything is ok.

 การขนส่งภายในประเทศจากท่าที่นำเข้า
ส่งปลายทางที่ผู้ซื้อ(Importer) กำหนด

 Our domestic transport team will deliver your shipment to you anytime and any day
you want.

 ปิดการทำงานส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ผู้ซื้อ(Importer)

 Summarize the expenses and send you
the invoice.