บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด


เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO No.CB18 กรมศุลกากรรับรอง มีผู้ชำนาญการศุลกากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบพิธีการด้านศุลกากรโดยเฉพาะ

พร้อมระบบตรวจสอบประเภทพิกัด สิทธิประโยชน์ จนถึงขั้นตอนพิธีการเพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้ากรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องทำการลงทะเบียนในระบบ Paperless กับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรการลงทะเบียนในระบบ Paperless กับกรมศุลกากร


พิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า

ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่

กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้า อาทิ กรมปศุสัตว์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร

เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ดังนี้

1. ใบขนสินค้าขาเข้า (แบบกศก. 99/1)

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)

5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)

6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)

7. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) FORM FTA

กรณีขอลดหย่อนหรือยกเว้น อัตราอากร

8. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า

แค็ตตาล็อก เป็นต้น

 • ข้อมูลตรวจสอบประเภทพิกัด (HS CODE)

 • ขึ้นทะเบียนระบบ (PAPERLESS)

 • พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า

  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่

  กรมศุลกากรและหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

  โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร

  เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้

  1. ใบขนสินค้าขาออก (แบบกศก 101/1)

  2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

  3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

  4. เอกสารการจองเรือ / เครื่องบิน (Booking)

  5. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า


  ข้อควรทราบในการส่งสินค้าออก

 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • การคืนอากรตามมาตรา 29
 • (การคืนอากรที่ได้ชำระไว้ขณะนำเข้าเพื่อทำการผลิตและส่งออก)

 • การขอชดเชยค่าภาษีอากร
 • การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • คลังสินค้าทัณฑ์บน
 • เขตปลอดอากร (Free Zone)
 • เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)