บริษัท พี แอนด์ พรีเมียรเทรด จำกัด

บริษัทเป็นผู้ประกอบการระบบมาตารฐาน AEO ที่กรมศุลกากรให้การรับรองต้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ด้าน ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการเข้า - ออก อาคารสถานที่ (Premise Security and Access Control)
2. ความปลอดภัยมนส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน (Presonnel Security)
3. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Security)
4. ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า (Cargo Security)
5. ความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ขนส่งสินค้า (Conveyance Security)
6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and IT Security)
7. การบริหารจัดการและการสืบสวน (Incident Management and Investigation)
8. การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดำเนินการแก้ไข (Crisis Management and Incident Recovery)
เอกสารประกอบสำหรับการจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า ประกอบด้วย


ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITYเอกสารประกอบสำหรับการจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า ประกอบด้วย


ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY5 ขั้นตอนบริการนำเข้า - ส่งออกสินค้าSTEP 01

ลงทะเบียนศุลกากร

ลงทะเบียนศุลกากร

* บุคคล
* ร้านค้า
* บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

STEP 02

เอกสารทางการค้า

จัดทำเอกสาร

* จัดทำ Invoice
* จัดทำ Packing List
* ใบขนสินค้า

STEP 03

ชำระภาษีอากร

ชำระภาษีอากร

* แจ้งยอดภาษีอากร
* ชำระภาษีอากร

STEP 04

ตรวจปล่อยสินค้า

ตรวจปล่อยสินค้า

* ศุลกากรปล่อย
* ตรวจนับสินค้าขนส่ง
* ระบบซีลรถบรรทุก (ส่งออกสินค้า ยกเว้นการตรวจ)

STEP 05

การขนส่งสินค้าปลายทาง

การขนส่งสินค้าปลายทาง

* ตรวจนับสินค้า
* เซ็นรับสินค้า
(ส่งออก ขนสินค้าขึ้นเรือ / เครื่องบิน)FTA FORM TAX 0%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในประเทศที่อยู่ในข้อตกลง FTA
บุคลากรที่ให้คำปรึกษาและรายละเอียดศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์

081-9116111
Line ID : pst567

สมพร สมมิตรสถาพร

085-0717337
Line ID : taitime

บัวสอน นาสิงห์

092-434-1441
Line ID : 0924341441
ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY