how to find us
address

P & P PREMIER TRADE CO.,LTD.

ที่อยู่ :เลขที่ 95/13 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

Address : 95/13 Soi Rama III Soi 77 Chongnonsee,
Yannawa Bangkok 10120, THAILAND

Telephone :(66) 0-2350-2512-16
Fax :(66) 0-2671-9047, 0-2671-0507
E-mail :

แผนกเอกสารส่งออก หน่วยงานเอกสารการค้า
E-mail :
แผนกเอกสารส่งออก หน่วยงานจองระวางบรรทุก
E-mail :
แผนกพิธีการศุลกากร หน่วยงานประเมินอากรขาเข้า
E-mail :
แผนกพิธีการศุลกากร หน่วยงานประเมินอากรขาออก
E-mail :
แผนกบัญชีและการเงิน
E-mail :